Podmienky spracovania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:
Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby, je spoločnosť MEMOEURO SK s. r. o., SNP 1321/39, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika, IČO: 53 272 528 (ďalej len „Prevádzkovateľ “).
Ceníme si súkromie všetkých osôb a rešpektujeme ich právo na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov
v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dotknutých osôb Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Zákon“). V súvislosti so svojou činnosťou spracúvame osobné údaje na rôzne účely. Poväčšinou spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len na zákonných právnych základoch: – plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení, – plnenia našej zákonnej povinnosti podľa osobitného predpisu; – splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme, – naplnenia našich legitímnych oprávnených záujmov pokiaľ nad týmito záujmami neprevažujú oprávnené záujmy dotknutej osoby, – ak je to nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.V ostatných prípadoch spracúvame osobné údaje dotknutých osôb iba so súhlasom dotknutej osoby, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

2. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:
V prípade existencie zmluvného vzťahu dotknutej osoby s Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb
na základe právneho titulu zmluvy, a to výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov tejto zmluvy.
Prevádzkovateľ spracováva za účelom riešenia podnetov, vybavovania nedostatkov a ankiet osobné údaje dotknutých osôb na základe právneho
titulu oprávneného záujmu alebo súhlasu dotknutej osoby, a to výlučne v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, ktorých
spracovanie je potrebné na dosiahnutie uvedeného. V prípade ak dotknutá osoba dobrovoľne bez predchádzajúceho pričinenia
Prevádzkovateľa oznámi Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, budú tieto osobné údaje Prevádzkovateľom spracované v nevyhnutnom rozsahu na
základe právneho titulu oprávneného záujmu (najmä za účelom posúdenia žiadosti dotknutej osoby a poskytnutia odpovede dotknutej osobe).

Osobné údaje spracováva firma MEMOEURO SK s. r. o. za účelom
• fakturácie dodávaných služieb a tovarov
• zasielania mailových ponúk produktov firmy MEMOEURO SK s. r. o.
• kontaktu na sociálnych sieťach
• vyhotovenia zmluvy, vymáhania pohľadávok

Osobné údaje firma MEMOEURO SK s. r. o. neposkytne tretím osobám.

Súťaže prebehajúce na sociálnych sieťach:
Niektoré súťaže môžu prebiehať formou zdieľania údajov najmä komentárov, prostredníctvom profilov dotknutých osôb na sociálnych sieťach (napr.
reakcia dotknutej osoby na fun page Prevádzkovateľa prostredníctvom jej profilu na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram). V takomto prípade
bude Prevádzkovateľ za účelom účasti dotknutej osoby v súťaži a prípadného vyhlásenia/zverejnenia výhercu súťaže (na profilovej stránke
Prevádzkovateľa na sociálnej sieti) a jeho kontaktovania za účelom odovzdania výhry (prostredníctvom priamych správ na sociálnej sieti)
spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu najmä prihlasovacie meno. Právnym základom spracúvania osobných údajov pre účely je súhlas
dotknutej osoby vo forme dobrovoľného zapojenia sa do súťaže. Prevádzkovateľ môže za účelom odovzdania výhry výhercom spracúvať aj
ďalšie osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, a bydlisko, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu odovzdania výhry a to na právnom základe
súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať na nižšie uvedených
kontaktoch Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude spracúvať tieto osobné údaje po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu súťaže alebo do odvolania
súhlasu dotknutej osoby. Po odvolaní súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje na účel, ktorého sa odvolanie súhlasu týka.
Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu naďalej spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v obmedzenom rozsahu na právnom základe
oprávneného záujmu, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov alebo uplatnenia právnych
nárokov alebo na plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov (spravidla po dobu 3 rokov od odvolania súhlasu so
spracúvaním osobných údajov).

3. Doba uchovania osobných údajov:
Všetky osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov uvedených v bode 2 týchto Podmienok a len po dobu nutnú
pre dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.
Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu súhlasu dotknutej sú spracovávané do odvolania súhlasu; Prevádzkovateľ však môže
aj po odvolaní súhlasu niektoré tieto údaje spracovávať, ak má na to iný zákonný dôvod (napr. pre preukázanie správnosti a zákonnosti postupu
pri spracúvaní osobných údajov alebo pre možnosť obrany proti právnym nárokom). Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu oprávneného záujmu alebo osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom za účelom priameho marketingu sú spracovávané do podania námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jej osobných údajov.

4. Identifikácia príjemcov osobných údajov:
Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám iba v prípadoch, keď jej to bude ukladať alebo umožňovať zákon
alebo so súhlasom dotknutej osoby. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu spracovateľom či iným príjemcom:
• dodávateľom externých služieb pre Prevádzkovateľa (najmä programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby,
rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovania ich obsahu preferenciám používateľov),
• prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných Prevádzkovateľom, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie
funkčnosti príslušných služieb Prevádzkovateľa,
• v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom
Prevádzkovateľa a audítorom Prevádzkovateľa, ktorí ich spracovávajú za účelom poskytovania poradenských služieb Prevádzkovateľovi.

5. Práva dotknutých osôb:
Právo na prístup k osobným údajom dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú
osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa
dotknutej osoby týkajú. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov ktoré sa jej týkajú a so zreteľom na účel spracovania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov. V prípade spracovania osobných údajov z právneho titulu zmluvy alebo z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a strojovou čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov) ktoré sú predmetom spracúvania ak:

1. sú osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom alebo
2. na základe odvolania súhlasu dotknutej osoby (v prípade spracúvania osobných údajov z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby) alebo
3. dotknutá osoba namieta proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú oprávnené dôvody Prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov alebo
4. osobné údaje už nie sú potrebné pre účel pre ktorý boli získané alebo pre ktorý sa inak spracúvali alebo
5. po uplynutí času uchovania osobných údajov.
Právo na likvidáciu osobných údajov podľa bodu 5 písm. d) sa neuplatňuje ak je spracovanie osobných údajov potrebné pre Prevádzkovateľa na:
1. uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
2. uplatnenie práva na informácie,
3. plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo
osobitného predpisu,
4. uplatnenie právneho nároku
5. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že
právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov a
prípadnú aktualizáciu osobných údajov,
2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho
nároku, alebo
4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších
zákonov (účinného od 25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú vo všetkých prípadoch, kde právnym titulom spracovania
osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú aj v prípade, ak sú tieto osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s priamym
marketingom. Pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutáosoba právo na podanie návrhu na začatie konania o ochrane  osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov. Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej
súhlas, môže dotknutá osoba taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej emailovej adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá
zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať
prostredníctvom e-mailu na adrese info@memoeuro.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa, ktorá je: ť MEMOEURO SK s. r. o., SNP 1321/39, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika